×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found

Estatuts i Reglaments

0
0
0
s2smodern

ESTATUTS DEL CENTRE MORAL I CULTURAL DEL POBLENOU

 

Capítol I.   La denominació, els fins i el domicili.

 

Article 1

Amb la denominació “CENTRE MORAL I CULTURAL DEL POBLENOU” (en endavant EL CENTRE), està constituïda l’Associació i es regeix pels presents Estatuts i subsidiàriament pel que estableix la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Article 2

Les finalitats de l’associació són, fonamentalment, promoure l’activitat cultural i el desenvolupament social dels habitants del Poblenou i, en especial, dels seus socis i de les seves sòcies, fomentar el sentiment de catalanitat i els valors de la vida familiar i social de les persones que integren l’entitat i promoure el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana i la relació amb les altres entitats culturals i associatives del barri del Poblenou i de la ciutat de Barcelona.

El Centre reconeix, com a principis bàsics, el desenvolupament del seu objecte segons l’ humanisme cristià i l’exclusió de tota activitat o conducta que pugui comprometre l’absoluta independència de l’entitat respecte de qualsevol opció política.

Les activitats que es duen a terme per complir amb les finalitats de l’associació, sense caràcter limitador, són:

 1. Muntatge i representacions d’obres de teatre de text i musicals.
 2. Grup coral. Assaigs i concerts.
 3. Tallers formatius de teatre, dansa i música.
 4. Tallers d’arts aplicades.
 5. Cursos de llengua catalana, anglesa i altres llengües .
 6. Excursions i visites culturals i formatives.
 7. Celebració de festes tradicionals.
 8. Tertúlies literàries.
 9. Ensenyament i divulgació de la sardana.
 10. Cursos i conferències diverses.
 11. Activitats de lleure i esbarjo.
 12. Activitats específiques per a infants, joves i gent gran.
 13. Participació en les activitats del barri: festa major, Coordinadora d’Entitats del Poblenou, etc.
 14. Promoure les activitats amb joves.
 15. Promoure el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana.
 16. Totes les altres activitats que es puguin crear en un futur.

El Centre és una entitat de caràcter social i actua sense ànim de lucre, sent els càrrecs dels seus representants legals totalment gratuïts.

0
0
0
s2smodern

Centre Moral i Cultural del Poblenou

Reglament de Règim Intern

ÍNDEX
 PREÀMBUL

Títol Preliminar

NATURALESA i FINALITATS DE L’ENTITAT

-Capítol   I:          definició

-Capítol  II:          dels socis

Títol Primer

ÒRGANS DE GOVERN i GESTIÓ DE L’ENTITAT

-Capítol  III:         de l’Assemblea General

-Capítol  IV:         de la Junta Directiva

-Capítol   V:         del Règim Electoral

Títol Segon

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ENTITAT

-Capítol  VI:         de les Seccions

-Capítol  VII:        de les Escoles i dels Tallers

-Capítol VIII:        de les Dependències

Títol Tercer

RÈGIM DISCIPLINARI

-Capítol  IX:         Procediment disciplinari

DISPOSICIONS FINALS

Títol Preliminar

NATURALESA I FINALITATS

Capítol I: Definició de l’Entitat

Article 1

El Centre Moral i Cultural del Poblenou (en endavant EL CENTRE) és una Entitat ubicada al barri del Poblenou, carrer de Pujades, 176-178 de la Ciutat de Barcelona. Ocupa uns terrenys i una edificació cedits a títol de comodat per la Fundació Privada Mossèn Pius Bosch. Els orígens de l’entitat daten de 1910. Les finalitats de l’associació són, fonamentalment, promoure l’activitat cultural i el desenvolupament social dels habitants del Poblenou i, en especial, dels seus socis i de les seves sòcies, fomentar el sentiment de catalanitat i els valors de la vida familiar i social de les persones que integren l’entitat . Promoure el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana i la relació amb les altres entitats culturals i associatives del barri del Poblenou i de la ciutat de Barcelona.

El Centre reconeix, com a principis bàsics, el desenvolupament del seu objecte segons l’humanisme cristià, i l’exclusió de tota activitat o conducta que pugui comprometre l’absoluta independència de l’entitat respecte de qualsevol opció política.